Artikel 1.
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing zowel op alle offertes en de acceptatie daarvan als op de
aldus tot stand gekomen overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
Aan de eventuele algemene voorwaarden die de wederpartij hanteert komt geen werking toe.
Artikel 2.1.
Overeenkomst
Bestellen van producten of diensten kan telefonisch of het makkelijkst via de e-mail. Doordat onze
chauffeurs meerdere los adressen op een dag hebben, is het niet mogelijk om een exact tijdstip van
levering aan te geven. Wel is het mogelijk dat de chauffeur vooraf belt. Klachten over bestellingen
moeten binnen 24 uur worden gemeld. Leveringen op woonerven, campings en andere voor een
vrachtwagen onbereikbare plaatsen worden gelost op de dichtstbijzijnde voor de vrachtwagen
bereikbare plaats gelost. Plaats van lossen wordt door de chauffeur bepaald. op het moment dat wij
naar u onderweg zijn kan de bestelling niet meer worden geannuleerd
en dient u deze ten aller tijden af te nemen en te voldoen.
Bij het plaatsen van uw bestelling gaat u tevens akkoord met onze levering voorwaarden
Artikel 2.2.

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het door of namens ons aangeboden
contract/overeenkomst, e-mail . De overeenkomst wordt steeds gesloten onder voorbehoud van
goedkeuring door de directie. De vervolgens aan de klant toegezonden orderbevestiging geldt dan
ook als bevestiging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst en acceptatie door de directie.
Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers zijn niet bindend. Tenzij deze nader door ons
expliciet schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 3.
Prijs
De overeengekomen prijs kan behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel en artikel 6 door ons
niet achteraf worden verhoogd, tenzij de uitgestelde c.q. vertraagde levering aan de klant valt toe te
rekenen. Bij verhoging van de prijs kan enkel een verhoging van de transport kosten dan wel het
wachtgeld worden doorberekend.
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt
de klant daarvan op de hoogte gesteld. De klant zal de juiste prijs accepteren indien het verschil
tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs niet meer is dan 10%. De overeenkomst wordt
dan geacht te zijn gesloten voor de juiste prijs. Indien het verschil tussen de foutief gecalculeerde
prijs en de juiste prijs meer dan 10% bedraagt, is de klant niet verplicht de juiste prijs te accepteren.
De klant is in de onder lid 3 genoemde situatie gerechtigd om de overeenkomst ontbonden te
verklaren, tenzij wij dit aanbieden
Artikel 4. Betalingsregeling
De betaling zal als volgt geschieden: contant, vooraf door middel van een bankoverschrijving.
Bij overschrijding van bovengenoemde betalingstermijn zal de klant van rechtswege en zonder dat
een nadere ingebrekestelling daartoe vereist is,, in gebreke zijn. In dat geval is de klant tevens
verschuldigd de wettelijke rente plus 3% over het openstaande bedrag zonder dat een nadere
aanmaning daartoe is vereist.
De kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die op de eventuele incasso van het uit hoofde
de met ons gesloten overeenkomst(en) verschuldigde bedrag mochten vallen komen voor rekening
van de klant.
De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij contractueel gefixeerd op 15% van het te
incasseren bedrag, met dien verstande dat wij immer gerechtigd zal zijn de werkelijke gemaakte
incassokosten van de klant te vorderen.
Artikel 5. Levering
Aflevering geschiedt zoveel mogelijk met in acht name van de afgesproken termijn.
Indien echter vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van werkomstandigheden of ten gevolge
van vertraagde levering aan ons van de benodigde grond/ en of producten ten gevolge van andere
dan ons betreffende omstandigheden, wordt de overeengekomen levertijd geachte te zijn verlengd
tot het moment waarop wij weer leveren kan, zonder dat wij tot enige schadeloosstelling wegens de
late levering gehouden is.
Indien de overeengekomen leveringsdatum met meer dan 2 maanden wordt overschreden, heeft de
klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding direct te weten is aan
oorzaken en omstandigheden welke voor rekening van de klant komen.
Als het een levering op afroep betreft dan dient de afroep uiterlijk plaats te vinden 12 maanden na
het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
Indien de afroep niet of niet tijdig plaatsvindt dan dient de klant de werkelijk gemaakte kosten of
het positieve contractbelang zoals omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden te vergoeden, een
en ander naar de keuze van ons.
De levering zal geschieden op het woonadres van de klant, tenzij expliciet schriftelijk anders is
overeengekomen.
Vervoer en opslag op het terrein van ons van de gekochte goederen is voor rekening en risico van
ons, afgezien van opslagkosten welke het gevolg zijn van de niet acceptatie van de bestelde
producten door de klant op de overeengekomen afleveringsdatum.
Artikel 6. Oplevering
Montage van de gekochte zaken vindt plaats door ons enkel indien zulks expliciet is
overeengekomen.
Indien er bij de montage schade ontstaat welke aan een doen of nalaten van ons is toe te schrijven,
dan zullen wij deze schade vergoeden tegen de dagwaarde. Deze dagwaarde zal door een door
partijen aan te wijzen onafhankelijke deskundige worden vastgesteld.
Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende
stenen of rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor de montage reeds aanwezig
waren, komen niet voor rekening van ons. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht of
schuld van derden.
Wanneer we in opdracht werk leveren is de opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele gevolg
schade
Het afwerken van de dag-kant met stucwerk of steen en schuttingen etc. vindt slecht plaats indien dit
schriftelijk is overeengekomen.
Indien na het sluiten na de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte
goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal de klant hieraan zijn
medewerking verlenen.
De kosten van de bouwkundige voorzieningen kunnen als meerwerk aan de klant in rekening
worden gebracht.
In geval de kosten van meerwerk meer zullen bedragen dan 25% van het oorspronkelijke
orderbedrag, dan zullen wij de klant hiervan vooraf mededeling doen. De klant heeft in dat geval
het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij aanbieden de kosten voor zover deze meer zijn
dan de genoemde 25% bedragen, voor haar rekening te nemen.
Artikel 7. Vergunningen
Het risico van het niet verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen komt geheel voor rekening
van de klant. Het niet verkrijgen van een benodigde vergunning kan voor de klant nimmer reden
vormen de overeenkomst niet gestand te doen.
Kosten voor het verkrijgen van een vergunning komen voor rekening van de klant.
Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de klant ter zake een
vergunning kan verkrijgen dan moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan wil de klant zich
op de opschortende voorwaarde kunnen beroepen.
Klant moet binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde vergunningen hebben
aangevraagd.
Aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunning verlenende instantie moet binnen 14 dagen
zijn voldaan.
Klant moet van alle stukken gericht aan of ontvangen van de vergunning verlenende instantie,
respectievelijk binnen 14 dagen na verzending ontvangst kopieën aan verstrekken ons verstrekken.
De vergunning moet definitief zijn geweigerd.
Indien het niet verlenen van de benodigde vergunning gelegen is in een omstandigheid die het
gevolg is van het niet nakomen van bovengenoemde voorwaarden dan wel een ander doen of
nalaten van de klant, kan de opschortende voorwaarde door de klant niet worden ingeroepen.
Bij een afwijzende beschikking op de door of namens klant gedane aanvraag voor de benodigde
vergunningen is klant gehouden daartegen elk mogelijk rechtsmiddel in te stellen. Indien klant zulks
weigert, wordt in de kader van de overeenkomst de vergunning geacht te zijn verleend.
Artikel 8. Financiering
Indien in de koopovereenkomst geen financieringsclausule is opgenomen komt het risico van het
niet verkrijgen van de benodigde financiering voor rekening van de klant.
Indien de koopovereenkomst is gesloten onder voorbehoud van financiering, kan de klant zich
slechts op het niet verkrijgen van de benodigde financiering beroepen indien de klant binnen 30
dagen na ondertekening van de koopovereenkomst aan ons schriftelijk tenminste twee verklaringen
van erkende kredietverlenende instellingen kan overleggen waarin deze gemotiveerd weigeren de
klant een krediet ter hoogte van de het orderbedrag te verstrekken, tegen de in het algemeen voor
dergelijke kredieten gehanteerde voorwaarden.
Indien klant niet aan de in lid 2 van dit artikel gestelde voorwaarden heeft voldaan dan heeft de
klant niet het recht bovengenoemde voorbehoud in te roepen.
Artikel 9. Annulering
Indien de klant de overeenkomst binnen 8 dagen na ondertekening wenst te ontbinden, dient hij dit
schriftelijk per aangetekend schrijven aan ons mede te delen.
Indien de klant na ommekomst van 8 dagen wenst te ontbinden dient hij dit eveneens schriftelijk per
aangetekend schrijven aan ons mede te delen. De klant is dan gehouden te vergoeden het positief
contractbelang of de werkelijk gemaakte kosten.
Onder het positief contractbelang vallen de gemaakte verkoopkosten, overheadkosten en de
gederfde winst, welke forfaitair wordt gesteld op 40% van het orderbedrag, tenzij de werkelijke
kosten en de gederfde winst hoger mochten zijn, in welk geval de werkelijke kosten en de gederfde
winst voor ons kan worden gevorderd.
Artikel 10. Reclames
Reclames ter zake van gebrekkige levering of montage dienen binnen vier weken nadat deze door
klant zijn ontdekt, of redelijkerwijs door hem hadden moeten zijn ontdekt, schriftelijk per
aangetekend schrijven aan ons worden medegedeeld.
Indien de gebrekkige levering of plaatsing door ons wordt geaccepteerd zal zij voor kosteloos
herstek zorg dragen, tenzij het gebrek te wijten is aan een oorzaak welke volgens de in het verkeer
geldende opvattingen voor risico van de klant behoort te komen.
Artikel 11. Garantie
Bij normaal gebruik en onderhoud met inachtneming van de garantievoorschriften wordt de
deugdelijkheid van de geleverde zaken gewaarborgd.
Niet onder de garantie vallen:
Kleine onvolkomenheden in afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid
Beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet
op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke
bouwmaterialen.
Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege ons zijn of
worden verricht.
Beschadigingen die het gevolg zijn van onjuist, onoordeelkundig of ruw gebruik van het geleverde
door de klant.
De garantie heeft uitsluitend betrekking op de vervanging of herstel van de geleverde zaken, dit ter
keuze van ons, van hetgeen door klant als ondeugdelijk in de zin van de aan het geleverde product
te stellen kwaliteitseisen wordt aan getoond.
De garantie vervalt indien de klant zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons
reparaties of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten.
Indien de klant enige verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst niet of niet volledig
nakomt zijn wij niet gehouden de hierboven vermelde garantieverplichtingen na te komen.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van ons is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 6 en nakoming van
de garantieverplichtingen zoals bedoeld in artikel 11.
Overige schadevergoedingsverplichtingen zoals gevolgschade, ect worden uitgesloten, met
uitzondering van die schadevergoedingsverplichtingen, welke op grond van dwingend recht op ons
rusten, en niet kunnen worden uitgesloten. Deze worden wel steeds beperkt tot maximaal de hoogte
van het factuurbedrag dan wel het wettelijk toegestane minimumbedrag.
Artikel 13. Overmacht
In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten bijwegen van een buitengerechtelijke verklaring tot het moment waarop
de bedoelde overmacht situatie zal zijn opgeheven, dit zonder dat partijen met betrekking daarop tot
enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.
Onder overmacht wordt verstaand iedere onvoorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan
tijdige en of deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk wordt
gemaakt.
Indien de overmacht situatie langer duurt dan twee maanden hebben partijen het recht de
overeenkomst te ontbinden zonder dat zij gehouden zijn wederzijds mogelijke schade te vergoeden.
Artikel 14. Brochures, e.d.
Vermeldingen, kwalificaties, technische specificaties in folder en of reclamemateriaal gelden slechts
tijdelijk en zijn bij benadering gesteld en de klant kan daarop in rechte geen beroep doen.
Artikel 15. Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten die door ons zijn gesloten.
Artikel 16. Vormkeuze
Ter zake van geschillen die uit de tussen klant en ons gesloten overeenkomsten mochten
voortvloeien, en die volgens de regels van de absolute competentie onder de bevoegdheid van de
rechtbank vallen, zullen bij uitsluiting aan de rechter worden voorgelegd.
Artikel 17. Toetsing
Indien de klant gekozen heeft voor betaling middels een kredietovereenkomst met de door ons aan
te wijzen krediet instelling neemt zij de verplichting op zich om mee te werken aan een onderzoek,
waarbij de klant alle benodigde inlichtingen dient te verstrekken, omtrent zijn vermogens- en
inkomstenpositie hetgeen middels schriftelijke bewijsstukken dient te worden gestaafd.
Artikel 18. Non-acceptatie lease.
Ingeval de aspirant – krediet niet door krediet- instelling wordt geaccepteerd dan wordt deze
overeenkomst geacht nimmer te hebben bestaan ingeval zij is aangegaan onder de opschortende
voorwaarden van acceptatie van de aspirant-krediet door de credit- instelling. Met name zal er dan
geen terbeschikkingstelling van zaken plaatsvinden noch zal er sprake zijn van enigerlei
schadevergoeding voor een der partijen.
Artikel 19. Gedeeltelijke of voorwaardelijke acceptatie credit
Indien de aspirant- krediet door de bank niet wordt geaccepteerd voor het op de overeenkomst
vermelde bedrag, doch voor een lager bedrag, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn
gekomen voor dit lagere bedrag. De zaken welke alsdan ter beschikking zullen worden gesteld,
zullen maximaal een waarde vertegenwoordigen van dit lagere bedrag. In overleg met de klant zal
derhalve alsdan een keuze worden gemaakt uit de bestelde zaken.
Indien wij en de aspirant-krediet omtrent de in lid 1 genoemde keuze niet binnen vier weken na
goedkeuring door de credit-instelling tot overeenstemming kunnen komen, is het in artikel 9
gestelde van overeenkomstige toepassing.
Indien de aspirant-lessee niet door de credit-instelling wordt geaccepteerd dan door de voorwaarden
dat de aspirant-krediet een zekerheidsrecht moet vestigen op zijn onroerende of roerende za(a)ken.
(k(e)n of goederen ten behoeve van de bank, dan is de aspirant-krediet verplicht daaraan zijn
volledige medewerking te verlenen.
Indien de aspirant-krediet mocht weigeren zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van het
door de bank nodig geachte zekerheidsrecht, dan is artikel 9 van deze algemene voorwaarde van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 20. Acceptatie credit
Nadat de creditinstelling de aspirant-krediet als credit heeft geaccepteerd, zullen wij zorg dragen
voor terbeschikkingstelling van de bestelde zaken zo mogelijk met inachtneming van de
overeengekomen datum voor terbeschikkingstelling.
Artikel 21. Niet nakoming
Zo de aspirant-krediet weigert de overeenkomst af te sluiten in geval overeengekomen was om de
betaling te verrichten middels afsluiting van het bedoelde credit-contract, dan is hij gehouden het
positief contractbelang te vergoeden, zoals omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden,
onverminderd het recht van ons om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.
Artikel 22. Verzekering risico krediet
Indien de verzekeraar van het arbeidsongeschiktheidsrisico en of het overlijdensrisico de
(aspirant-)krediet aanwezige, bijzondere risico’s zulks ter uitsluitende beoordeling van de
verzekeraar, geeft dit de aspirant-krediet nimmer het recht op die grond de overeenkomst met ons
en of de krediet- maatschappij te ontbinden, of te doen ontbinden.
Artikel 23. Retour
Wij nemen in principe geen geleverde producten retour die tussentijds vervuild kunnen zijn.
Mocht dit op verzoek van de klant toch gewenst zijn zullen we de ingenomen producten op
zijn kosten opnieuw laten keuren, om er zeker van te zijn dat het product schoon is,
deze kosten zullen direct moeten worden voldaan.