Artikel 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing zowel op alle offertes en de acceptatie daarvan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan de eventuele algemene voorwaarden die de wederpartij hanteert komt geen werking toe. Artikel 2.1. Overeenkomst Bestellen van producten of diensten kan telefonisch of het makkelijkst via de e-mail. Doordat onze chauffeurs meerdere los adressen op een dag hebben, is het niet mogelijk om een exact tijdstip van levering aan te geven. Wel is het mogelijk dat de chauffeur vooraf belt. Klachten over bestellingen moeten binnen 24 uur worden gemeld. Leveringen op woonerven, campings en andere voor een vrachtwagen onbereikbare plaatsen worden gelost op de dichtstbijzijnde voor de vrachtwagen bereikbare plaats gelost. Plaats van lossen wordt door de chauffeur bepaald. op het moment dat wij naar u onderweg zijn kan de bestelling niet meer worden geannuleerd en dient u deze ten aller tijden af te nemen en te voldoen. Bij het plaatsen van uw bestelling gaat u tevens akkoord met onze levering voorwaarden Artikel 2.2. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het door of namens ons aangeboden contract/overeenkomst, e-mail . De overeenkomst wordt steeds gesloten onder voorbehoud van goedkeuring door de directie. De vervolgens aan de klant toegezonden orderbevestiging geldt dan ook als bevestiging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst en acceptatie door de directie. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers zijn niet bindend. Tenzij deze nader door ons expliciet schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 3. Prijs De overeengekomen prijs kan behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel en artikel 6 door ons niet achteraf worden verhoogd, tenzij de uitgestelde c.q. vertraagde levering aan de klant valt toe te rekenen. Bij verhoging van de prijs kan enkel een verhoging van de transport kosten dan wel het wachtgeld worden doorberekend. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld. De klant zal de juiste prijs accepteren indien het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs niet meer is dan 10%. De overeenkomst wordt dan geacht te zijn gesloten voor de juiste prijs. Indien het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs meer dan 10% bedraagt, is de klant niet verplicht de juiste prijs te accepteren. De klant is in de onder lid 3 genoemde situatie gerechtigd om de overeenkomst ontbonden te verklaren, tenzij wij dit aanbieden Artikel 4. Betalingsregeling De betaling zal als volgt geschieden: contant, vooraf door middel van een bankoverschrijving. Bij overschrijding van bovengenoemde betalingstermijn zal de klant van rechtswege en zonder dat een nadere ingebrekestelling daartoe vereist is,, in gebreke zijn. In dat geval is de klant tevens verschuldigd de wettelijke rente plus 3% over het openstaande bedrag zonder dat een nadere aanmaning daartoe is vereist. De kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die op de eventuele incasso van het uit hoofde de met ons gesloten overeenkomst(en) verschuldigde bedrag mochten vallen komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij contractueel gefixeerd op 15% van het te incasseren bedrag, met dien verstande dat wij immer gerechtigd zal zijn de werkelijke gemaakte incassokosten van de klant te vorderen. Artikel 5. Levering Aflevering geschiedt zoveel mogelijk met in acht name van de afgesproken termijn. Indien echter vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van werkomstandigheden of ten gevolge van vertraagde levering aan ons van de benodigde grond/ en of producten ten gevolge van andere dan ons betreffende omstandigheden, wordt de overeengekomen levertijd geachte te zijn verlengd tot het moment waarop wij weer leveren kan, zonder dat wij tot enige schadeloosstelling wegens de late levering gehouden is. Indien de overeengekomen leveringsdatum met meer dan 2 maanden wordt overschreden, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding direct te weten is aan oorzaken en omstandigheden welke voor rekening van de klant komen. Als het een levering op afroep betreft dan dient de afroep uiterlijk plaats te vinden 12 maanden na het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de afroep niet of niet tijdig plaatsvindt dan dient de klant de werkelijk gemaakte kosten of het positieve contractbelang zoals omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden te vergoeden, een en ander naar de keuze van ons. De levering zal geschieden op het woonadres van de klant, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen. Vervoer en opslag op het terrein van ons van de gekochte goederen is voor rekening en risico van ons, afgezien van opslagkosten welke het gevolg zijn van de niet acceptatie van de bestelde producten door de klant op de overeengekomen afleveringsdatum. Artikel 6. Oplevering Montage van de gekochte zaken vindt plaats door ons enkel indien zulks expliciet is overeengekomen. Indien er bij de montage schade ontstaat welke aan een doen of nalaten van ons is toe te schrijven, dan zullen wij deze schade vergoeden tegen de dagwaarde. Deze dagwaarde zal door een door partijen aan te wijzen onafhankelijke deskundige worden vastgesteld. Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor de montage reeds aanwezig waren, komen niet voor rekening van ons. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht of schuld van derden. Wanneer we in opdracht werk leveren is de opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele gevolg schade Het afwerken van de dag-kant met stucwerk of steen en schuttingen etc. vindt slecht plaats indien dit schriftelijk is overeengekomen. Indien na het sluiten na de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal de klant hieraan zijn medewerking verlenen. De kosten van de bouwkundige voorzieningen kunnen als meerwerk aan de klant in rekening worden gebracht. In geval de kosten van meerwerk meer zullen bedragen dan 25% van het oorspronkelijke orderbedrag, dan zullen wij de klant hiervan vooraf mededeling doen. De klant heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij aanbieden de kosten voor zover deze meer zijn dan de genoemde 25% bedragen, voor haar rekening te nemen. Artikel 7. Vergunningen Het risico van het niet verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen komt geheel voor rekening van de klant. Het niet verkrijgen van een benodigde vergunning kan voor de klant nimmer reden vormen de overeenkomst niet gestand te doen. Kosten voor het verkrijgen van een vergunning komen voor rekening van de klant. Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de klant ter zake een vergunning kan verkrijgen dan moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan wil de klant zich op de opschortende voorwaarde kunnen beroepen. Klant moet binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde vergunningen hebben aangevraagd. Aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunning verlenende instantie moet binnen 14 dagen zijn voldaan. Klant moet van alle stukken gericht aan of ontvangen van de vergunning verlenende instantie, respectievelijk binnen 14 dagen na verzending ontvangst kopieën aan verstrekken ons verstrekken. De vergunning moet definitief zijn geweigerd. Indien het niet verlenen van de benodigde vergunning gelegen is in een omstandigheid die het gevolg is van het niet nakomen van bovengenoemde voorwaarden dan wel een ander doen of nalaten van de klant, kan de opschortende voorwaarde door de klant niet worden ingeroepen. Bij een afwijzende beschikking op de door of namens klant gedane aanvraag voor de benodigde vergunningen is klant gehouden daartegen elk mogelijk rechtsmiddel in te stellen. Indien klant zulks weigert, wordt in de kader van de overeenkomst de vergunning geacht te zijn verleend. Artikel 8. Financiering Indien in de koopovereenkomst geen financieringsclausule is opgenomen komt het risico van het niet verkrijgen van de benodigde financiering voor rekening van de klant. Indien de koopovereenkomst is gesloten onder voorbehoud van financiering, kan de klant zich slechts op het niet verkrijgen van de benodigde financiering beroepen indien de klant binnen 30 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst aan ons schriftelijk tenminste twee verklaringen van erkende kredietverlenende instellingen kan overleggen waarin deze gemotiveerd weigeren de klant een krediet ter hoogte van de het orderbedrag te verstrekken, tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten gehanteerde voorwaarden. Indien klant niet aan de in lid 2 van dit artikel gestelde voorwaarden heeft voldaan dan heeft de klant niet het recht bovengenoemde voorbehoud in te roepen. Artikel 9. Annulering Indien de klant de overeenkomst binnen 8 dagen na ondertekening wenst te ontbinden, dient hij dit schriftelijk per aangetekend schrijven aan ons mede te delen. Indien de klant na ommekomst van 8 dagen wenst te ontbinden dient hij dit eveneens schriftelijk per aangetekend schrijven aan ons mede te delen. De klant is dan gehouden te vergoeden het positief contractbelang of de werkelijk gemaakte kosten. Onder het positief contractbelang vallen de gemaakte verkoopkosten, overheadkosten en de gederfde winst, welke forfaitair wordt gesteld op 40% van het orderbedrag, tenzij de werkelijke kosten en de gederfde winst hoger mochten zijn, in welk geval de werkelijke kosten en de gederfde winst voor ons kan worden gevorderd. Artikel 10. Reclames Reclames ter zake van gebrekkige levering of montage dienen binnen vier weken nadat deze door klant zijn ontdekt, of redelijkerwijs door hem hadden moeten zijn ontdekt, schriftelijk per aangetekend schrijven aan ons worden medegedeeld. Indien de gebrekkige levering of plaatsing door ons wordt geaccepteerd zal zij voor kosteloos herstek zorg dragen, tenzij het gebrek te wijten is aan een oorzaak welke volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor risico van de klant behoort te komen. Artikel 11. Garantie Bij normaal gebruik en onderhoud met inachtneming van de garantievoorschriften wordt de deugdelijkheid van de geleverde zaken gewaarborgd. Niet onder de garantie vallen: Kleine onvolkomenheden in afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid Beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen. Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege ons zijn of worden verricht. Beschadigingen die het gevolg zijn van onjuist, onoordeelkundig of ruw gebruik van het geleverde door de klant. De garantie heeft uitsluitend betrekking op de vervanging of herstel van de geleverde zaken, dit ter keuze van ons, van hetgeen door klant als ondeugdelijk in de zin van de aan het geleverde product te stellen kwaliteitseisen wordt aan getoond. De garantie vervalt indien de klant zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons reparaties of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten. Indien de klant enige verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst niet of niet volledig nakomt zijn wij niet gehouden de hierboven vermelde garantieverplichtingen na te komen. Artikel 12. Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van ons is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 6 en nakoming van de garantieverplichtingen zoals bedoeld in artikel 11. Overige schadevergoedingsverplichtingen zoals gevolgschade, ect worden uitgesloten, met uitzondering van die schadevergoedingsverplichtingen, welke op grond van dwingend recht op ons rusten, en niet kunnen worden uitgesloten. Deze worden wel steeds beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag dan wel het wettelijk toegestane minimumbedrag. Artikel 13. Overmacht In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten bijwegen van een buitengerechtelijke verklaring tot het moment waarop de bedoelde overmachtsituatie zal zijn opgeheven, dit zonder dat partijen met betrekking daarop tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn. Onder overmacht wordt verstaand iedere onvoorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan tijdige en of deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk wordt gemaakt. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan twee maanden hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij gehouden zijn wederzijds mogelijke schade te vergoeden. Artikel 14. Brochures, e.d. Vermeldingen, kwalificaties, technische specificaties in folder en of reclamemateriaal gelden slechts tijdelijk en zijn bij benadering gesteld en de klant kan daarop in rechte geen beroep doen. Artikel 15. Toepasselijk recht Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten die door ons zijn gesloten. Artikel 16. Vormkeuze Ter zake van geschillen die uit de tussen klant en ons gesloten overeenkomsten mochten voortvloeien, en die volgens de regels van de absolute competentie onder de bevoegdheid van de rechtbank vallen, zullen bij uitsluiting aan de rechter worden voorgelegd. Artikel 17. Toetsing Indien de klant gekozen heeft voor betaling middels een kredietovereenkomst met de door ons aan te wijzen krediet instelling neemt zij de verplichting op zich om mee te werken aan een onderzoek, waarbij de klant alle benodigde inlichtingen dient te verstrekken, omtrent zijn vermogens- en inkomstenpositie hetgeen middels schriftelijke bewijsstukken dient te worden gestaafd. Artikel 18. Non-acceptatielease. Ingeval de aspirant – krediet niet door krediet- instelling wordt geaccepteerd dan wordt deze overeenkomst geacht nimmer te hebben bestaan ingeval zij is aangegaan onder de opschortende voorwaarden van acceptatie van de aspirant-krediet door de credit- instelling. Met name zal er dan geen terbeschikkingstelling van zaken plaatsvinden noch zal er sprake zijn van enigerlei schadevergoeding voor een der partijen. Artikel 19. Gedeeltelijke of voorwaardelijke acceptatie credit Indien de aspirant- krediet door de bank niet wordt geaccepteerd voor het op de overeenkomst vermelde bedrag, doch voor een lager bedrag, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen voor dit lagere bedrag. De zaken welke alsdan ter beschikking zullen worden gesteld, zullen maximaal een waarde vertegenwoordigen van dit lagere bedrag. In overleg met de klant zal derhalve alsdan een keuze worden gemaakt uit de bestelde zaken. Indien wij en de aspirant-krediet omtrent de in lid 1 genoemde keuze niet binnen vier weken na goedkeuring door de credit-instelling tot overeenstemming kunnen komen, is het in artikel 9 gestelde van overeenkomstige toepassing. Indien de aspirant-lessee niet door de credit-instelling wordt geaccepteerd dan door de voorwaarden dat de aspirant-krediet een zekerheidsrecht moet vestigen op zijn onroerende of roerende za(a)ken. (k(e)n of goederen ten behoeve van de bank, dan is de aspirant-krediet verplicht daaraan zijn volledige medewerking te verlenen. Indien de aspirant-krediet mocht weigeren zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van het door de bank nodig geachte zekerheidsrecht, dan is artikel 9 van deze algemene voorwaarde van overeenkomstige toepassing. Artikel 20. Acceptatie credit Nadat de creditinstelling de aspirant-krediet als credit heeft geaccepteerd, zullen wij zorg dragen voor terbeschikkingstelling van de bestelde zaken zo mogelijk met inachtneming van de overeengekomen datum voor terbeschikkingstelling. Artikel 21. Niet nakoming Zo de aspirant-krediet weigert de overeenkomst af te sluiten in geval overeengekomen was om de betaling te verrichten middels afsluiting van het bedoelde credit-contract, dan is hij gehouden het positief contractbelang te vergoeden, zoals omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden, onverminderd het recht van ons om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen. Artikel 22. Verzekering risico krediet Indien de verzekeraar van het arbeidsongeschiktheidsrisico en of het overlijdensrisico de (aspirant-)krediet aanwezige, bijzondere risico’s zulks ter uitsluitende beoordeling van de verzekeraar, geeft dit de aspirant-krediet nimmer het recht op die grond de overeenkomst met ons en of de krediet- maatschappij te ontbinden, of te doen ontbinden. Artikel 23. Retour Wij nemen in principe geen geleverden producten retour die tussentijds vervuild kunnen zijn. Mocht dit op verzoek van de klant toch gewenst zijn zullen we de ingenomen producten op
zijn kosten opnieuw laten keuren, om er zeker van te zijn dat het product schoon is,
deze kosten zullen direct moeten worden voldaan.